Het project “Het Strand Veilig” heeft tot doel de veiligheid aan de Nederlandse stranden te vergroten. Toezicht en hulpverlening, afstemming met lagere overheden en publiekscommunicatie vormen de drie hoofdlijnen om dat te bereiken. In het tweejarige project neemt Reddingsbrigade Nederland samen met het NIVZ het initiatief om hieraan via de drie hoofdthema’s invulling te geven.

De zomer van 2020 was een veelbewogen zomer voor alle reddingsdiensten. Door extreem weer, met zowel hitte als harde wind en verraderlijke stromingen waren de omstandigheden aan de stranden hectisch. Corona hield veel Nederlanders in eigen land, waardoor de stranden juist in die periode vol waren. In korte tijd vonden veel incidenten, waaronder verdrinkingsongevallen, aan de kust plaats.

Kamervragen en een aangenomen amendement leidde tot een toezegging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begin december 2020 om middelen aan Reddingsbrigade Nederland beschikbaar te stellen, met als doel de veiligheid op het strand te vergroten.

Het project beoogd via drie lijnen de strandveiligheid te bevorderen door ervoor te zorgen dat:

  • reddingsbrigades en andere strandtoezichthouders aan de Nederlandse kust vergelijkbare werkwijzen bij het informeren en waarschuwen van publiek hanteren en dezelfde protocollen toepassen;
  • het beleid van lokale, regionale en provinciale overheid onderling beter afgestemd zijn waar  het gaat om strandtoezicht en communicatie met het publiek;
  • vergroting van de kennis bij publiek, badgast en recreant over risico’s op verdrinking bij zwemmen en recreëren in, op en langs het water bij de stranden.

Betrokken partijen bij dit project zijn onder andere de ministeries van VWS en I+W, Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ), Veiligheidsregio’s, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten, KNRM en andere strandtoezicht- en hulpverleningsorganisaties.